Portál podnikatelských nemovitostí a investičních příležitostí

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Nabídka zajímavých investičních příležitostí a nemovitostí k podnikání

Portál podnikatelských nemovitostí je chráněn ochrannou známkou č. 381955.

Všeobecné obchodní podmínky Společnosti Portál podnikatelský nemovitostí a investičních příležitostí s.r.o.

 1. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”), spolu se smlouvou nebo elektronicky akceptovanou objednávkou (dále jen „Smlouva”) upravují podmínky na poskytování produktů a služeb (dále jen „Služby“) Poskytovatelem, Portálem podnikatelský nemovitostí a investičních příležitostí s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) svému odběrateli (dále jen „Objednatel“).

 1. Poskytovatel

Poskytovatelem služby je Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o., IČ 08910731, se sídlem Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc, zapsaná u KS Ostrava, C 81268, číslo účtu: 2401759244/2010, nejsme plátci daně DPH (dále jen „Poskytovatel“).

 1. Objednavatel

Objednavatelem je osoba, podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), která si objedná portálem nabízenou službu zveřejnění nabídky, poptávky, vizitek, loga, odkazů či další placené služby dle nabídky a ceníku Poskytovatele (dále jen „Objednavatel“).
Objednání služeb musí mít vždy písemnou formu, tj. poštou, e-mailem nebo vyplněním formuláře na webových a internetových stránkách Poskytovatele.
Objednávka musí obsahovat skutečné a pravdivé kontaktní údaje a fakturační informace o Objednateli včetně telefonického a emailového spojení, které jsou uloženy v databázi, po přihlášení Objednavatele se jakákoliv objednávka považuje za Objednavatelem autorizovanou. Poskytovatel nenese za případné zneužití hesla odpovědnost. Objednatel může informace o sobě v budoucnu smazat nebo písemně požádat o jeho vyřazení z veřejné informace. Poskytovatel si vyhrazuje právo dle konkrétní objednávky a jejího rozsahu určit, kdy postačí prostá objednávka, a ve kterých případech bude nutné smlouva. Podpisem, nebo odesláním objednávky Objednavatel vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s Poskytovatelem. Objednavatel je povinen informovat Poskytovatele o úmyslu zrušit objednávku nebo její část. Pokud dojde k zrušení objednávky po zahájení výroby nebo zveřejnění objednané služby, bez sankce to není možné. Objednatel je v takovém případě povinen objednanou službu odebrat a uhradit v plné výši. Pokud nebyla výroba služby nebo zveřejnění zahájeno a nebyla připsaná platba nebo záloha, je možné toto učinit bez sankce do připsání platby na účet Poskytovatele.

 1. Služba - Portál podnikatelský nemovitostí a investičních příležitostí s.r.o

Služba Portál podnikatelský nemovitostí a investičních příležitostí s.r.o. slouží ke zprostředkování obchodních i soukromých poptávek a nabídek pro Objednavatele.
Poptávka i nabídka je zadaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele služeb, zpřístupňuje kontakty za účelem poskytnutí informace a navázání spolupráce. Služba je zahájena ihned po zpracování objednávky (max. do 2 pracovních dnů od objednání) a současně je zaslána faktura elektronicky (korespondenčně na vyžádání). Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstranění nevhodného obsahu a neručí za pravdivost inzerovaného sdělení či reklamy nebo zveřejněné informace od Objednavatele.

Uskutečněná platba je platba připsaná na účet Poskytovatele dle data splatnosti na faktuře. Služba je ukončena dle smluvené délky plnění a není automaticky prodlužována na další období.

 1. Cena služby

Objednávky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí objednávky. Platné ceny jsou uváděny v aktuální verzi ceníku. Služeb Poskytovatele v elektronickém systému. Jsou uváděny bez DPH, není-li uvedeno jinak. Objednavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. U objednávek, kde je Poskytovatelem dáno cenové rozpětí (např. grafické práce), může se výsledná cena pohybovat v rámci tohoto rozmezí.

 1. Platební podmínky

Objednavatel provádí úhradu služeb dle platného ceníku předem ve výši objednané služby. Pokud nebude objednaná služba uhrazena, objednávka bude zrušena. Realizace objednávky bude zahájena až okamžikem, kdy bude částka připsána na účet Poskytovatele. Po úhradě objednané služby, bude zaslána faktura dle platného ceníku ve výši objednané služby V případě specifického vyhotovení návrhu je Objednavatel povinen zaplatit službu ve sjednané lhůtě splatnosti a odebrat si dokončenou zakázku. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn přerušit svá plnění vůči objednateli, a to až do okamžiku úplné úhrady všech dlužných částek. V takovém případě Poskytovateli neběží lhůty pro včasné plnění a objednatel není oprávněn požadovat po dodavateli náhradu škod a sankcí vztahujících se k přerušení lhůt pro plnění Poskytovatelem. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

 1. Kvalita zveřejněné objednávky

Poskytovatel se zavazuje služby objednané Objednatelem zveřejnit v rozsahu jeho požadavku a v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstranění nevhodného obsahu a neručí za pravdivost inzerovaného sdělení a zveřejněné informace či reklamy Objednavatelem.

Objednatel prohlašuje, že se seznámil s popisem a rozsahem služeb, uvedeným v elektronickém systému nebo prostřednictvím předchozí jakékoliv jiné písemné komunikace s Poskytovatelem a s tímto popisem souhlasí. Požaduje-li Objednatel službu ve větším rozsahu či nestandartním vyhotovení, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací.

 1. Specifické požadavky na službu

Zakázky, u nichž je vyžadováno odsouhlasení návrhu, bude Objednavatel vyzván k provedení odsouhlasení, příp. korektury návrhu. Poskytovatel se zavazuje zhotovit návrh v souladu s požadavkem Objednavatele. Podpisem, nebo emailovým potvrzením návrhu z emailové adresy uvedené v registraci, přebírá Objednavatel odpovědnost za případné grafické chyby, v případě textů i za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Současně nese odpovědnost za takto vzniklé vady na chybné vyhotovení a je povinen službu či dodávku uhradit. Případná nová výroba objednávky je považována za novou zakázku. Všechny objednávky, jejichž podklady jsou v kompletní podobě dodány Objednavatelem, nese Objednavatel veškerou odpovědnost za grafickou, jazykovou, gramatickou úplnost a správnost.

 1. Registrace pro objednávky

Za účelem uskutečnění objednávky a pro využívání elektronického systému je nutná registrace klienta. Registrace umožňuje Poskytovateli získat přehled o využívání elektronického systému a Objednateli usnadňuje a zabezpečuje objednávání.
Informace nutné pro registrace obsahuje registrační formulář. Při neúplných nebo zjevně nepravdivých údajích klienta, bude registrace bez upozornění smazána.
Zaregistrováním klient souhlasí s uchováváním svých údajů v databázi podle zákona č.101/2000 Sb. a s občasným zasíláním marketingových nabídek. Požaduje-li klient zrušení klientské registrace, zašle na e-mail dodavatele žádost o zrušení registrace. Žádost musí být zaslána z e-mailu, který je uveden v registraci. Objednavatel si ponechá informace o realizovaných objednávkách pro potřeby účetnictví.
Poskytovatel se zavazuje, že uložené údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

 1. Dokončení objednané služby

Po dokončení objednávky bude Objednavatel vyzván Poskytovatelem k úhradě nebo převzetí objednávky, která byla Objednavatelem vybrána v elektronickém systému Poskytovatele.
Objednávka, pokud není výslovně dohodnuto jinak, bude kompletně uhrazena před zveřejněním požadavku. Nebyla-li zaplacena celá kupní cena předem, je Objednavatel povinen před zveřejněním doplatit cenu služby.

 1. Povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel je povinen realizovat službu, příp. zakázku v dohodnutém termínu. Některé termíny z elektronického systému mohou mít časové rozmezí, ve kterém bude zakázka realizována podle vytížení Poskytovatele, a pokud není možné ze závažných důvodů tento termín dodržet, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednavatele. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k Objednavateli, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

 1. Povinnosti Objednavatele

Objednavatel je povinen poskytnout Poskytovateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku Poskytovatelem. Objednavatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.
Informace potřebné pro kvalitní vyřízení objednávky je Objednavatel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si dodavatel vyhrazuje posunutí termínu služby o čas odpovídající prodlení Objednavatele.
Pokud i přes výzvu Poskytovatele neposkytne Objednavatel potřebnou součinnost ve stanovené lhůtě, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat po Objednavateli úhradu vzniklých nákladů. Objednavatel je povinen převzít dohodnuté služby ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k Poskytovateli, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

 1. Vlastnictví zhotovení nebo služby

Na Objednavatele přechází vlastnictví ke zhotovené věci až po předání vyhotovení objednávky nebo služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo pořídit si vzorek služby nebo věci nebo fotodokumentaci, apod. a tyto využít pro své reklamní účely bez souhlasu klienta, pokud není dohodnuto jinak. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí Poskytovatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno Objednavatele, popis a další informace. Objednavatel si vyhrazuje právo sepsat zvláštní písemnou kupní smlouvu nebo smlouvu, která jasně vymezuje rozsah použití realizovaných grafických prací Objednavatelem.

 1. Smluvní pokuty

Pokud Objednavatel nepřevezme službu ve sjednaném termínu, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý nedodržený termín převzetí.
Pokud si Objednavatel i přes písemnou výzvu Poskytovatele nepřebere zhotovenou objednávku ve lhůtě 30 dnů od vyzvání, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a toto zboží zlikvidovat. Toto však nezbavuje objednavatele povinnosti zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady s tímto související. V případě, že na straně Objednavatele dojde k prodlení se zaplacením kupní ceny či ceny za zhotovení díla, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.
Jakékoliv ustanovení těchto podmínek o smluvní pokutě se nedotýká nároku Poskytovatele na náhradu škody a úroku z prodlení, které zůstávají nedotčeny.

 1. Reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady poskytnuté služby. Reklamace musí mít písemnou formu s přesnou specifikací reklamované vady a Poskytovatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.
Pokud nelze vadu odstranit, poskytne dodavatel Objednateli slevu v dohodnuté výši.
Pokud nelze vadu vyřešit úpravou, ani slevou kupní ceny, vrátí Poskytovatel Objednavateli celou kupní cenu zhotovené věci a ponechá si vadnou věc či návrh.
Poskytovatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně klienta ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace klienta.

 1. Autorská práva

Autorská práva ke všem značkám, polepům, potiskům apod., která jsou součástí výše uvedených internetových prezentací Poskytovatele, jsou majetkem Poskytovatele a není možné je bez jeho písemného souhlasu jakkoliv kopírovat nebo využívat. V případech, kdy jsou objednávky exkluzivně vytvářeny Poskytovatelem pro Objednavatele, náleží autorská práva po zaplacení plné výše sjednané ceny Objednateli.

 1. Rozhodčí řízení

V případě vzniku jakýchkoli sporů mezi Poskytovatelem a objednavatelem, které nebudou vyřešeny na základě vzájemné dohody, se Poskytovatel i Objednavatel shodují na řešení těchto sporů prostřednictvím rozhodčího řízení podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR,a.s.,IČ:27166147 (dále jen "Unie") přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou.

 1. Platnost VOP

Všeobecné platební podmínky jsou platné od data 30.4.2020.
Pokud se stane jedna nebo více částí těchto podmínek z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.
Poskytovatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, v případě úpravy bude tato vždy řádně uvedena u jednotlivých druhů poskytovaných služeb.

 

 

 

 

  
 
© Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2020