Portál podnikatelských nemovitostí a investičních příležitostí

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Nabídka zajímavých investičních příležitostí a nemovitostí k podnikání

 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí (nevyplývá-li z kontextu jinak):

Prodávající: společnost Portál podnikatelských nemovitostí, s.r.o. se sídlem Kaštanová 1055/14,

779 00 Olomouc, IČ: 089 10 731, neplátce DPH

Kontaktní osoba pro vyřizování reklamací je Květoslava Vágnerová.

Kupující: fyzická osoba nebo právnická osoba, která nakupuje služby prodávajícího.

Služba: poskytovaná služba spočívající v prodeji informace (kontaktních údajů inzerenta) v případě inzerce, dále v poskytnutí reklamního prostoru na webu Portál podnikatelských nemovitostí a investičních příležitostí a dále v zařazení kupujícího do katalogu podnikatelských subjektů, který je součástí webu. Tyto služby jsou poskytovány za úplatu a mají charakter prodeje či zprostředkování.

Reklamaci je nutno chápat jako postup, při němž objednatel uplatňuje svá práva z vadného plnění a při němž jsou ze strany poskytovatele tyto nároky řešeny.

Poskytovatel odpovídá, že poskytnutá služba nemá vady, což zejména znamená, že:

  • má vlastnosti, které si strany smlouvy objednaly;
  • slouží k účelu, který poskytovatel uvádí;
  • odpovídá provedením smluvenému ujednání a ceně dle platného ceníku;
  • je v odpovídající kvalitě i množství objednaných služeb;
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů;

V případě vadně vyřízené objednávky ze strany poskytovatele, objednavatel může uplatnit svá práva z vadného plnění informováním poskytovatele telefonicky, e-mailem nebo písemně či prostřednictvím zaslání reklamačního formuláře. Reklamační formulář je ke stažení ve formátu .doc na tomto odkazu. Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady poskytnuté služby.  Reklamace musí mít písemnou formu s přesnou specifikací reklamované vady a Poskytovatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.

Odstranitelná vada:

- bezplatné odstranění vady (oprava);

- dodání nové služby bez vad;

- sleva z kupní ceny.

 

Neodstranitelná vada:

- dodání nové služby bez vad;

- přiměřená sleva z kupní ceny;

- právo na odstoupení od smlouvy (smlouva od počátku ruší a objednavateli budou vráceny peníze)

Výběr mezi způsoby řešení reklamace provádí zákazník.

 

Poskytovatel je následně povinen vydat písemné potvrzení o tom:

- kdy objednavatel své právo uplatnil,

- co je obsahem reklamace

- jaký způsob vyřízení reklamace objednavatel požaduje.

 

Pokud nelze vadu vyřešit úpravou, ani slevou kupní ceny, vrátí Poskytovatel Objednavateli celou kupní cenu zhotovené věci a ponechá si vadnou věc či návrh.

 

Podle zákona o ochraně spotřebitele má být o reklamaci (tj. o jejím přijetí) rozhodnuto ve sporných případech nejvýše do tří pracovních dnů.

 

Celkově (tedy včetně odstranění vady) musí být reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Je však možné se se zákazníkem dohodnout na delší lhůtě.  

 

Po vyřízení reklamace musí být objednavateli vydáno potvrzení, v němž je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzeno případné provedení opravy a doba trvání opravy, případně odůvodněno zamítnutí reklamace.

 

Reklamovat nelze obsah inzerátu, jeho pravdivost či aktuálnost. Za obsah inzerátu a jeho aktuálnost ručí ten, kdo inzerát vkládá, stejně tak jako za kontaktní informace k inzerátu připojené. Nelze proto žádat slevu ani vrácení zaplacené částky za informace takto zakoupené.

 

 

 

 

 

  
 
© Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2020